7777acat

7777acat

蒋宝素曰:伏邪者,本篇创立之名。是否有当,高明斧正之。

及其愈也,疮发于唇,验其证即是外方之疟,本非重病,然每因误治而致祸,亦不可以必不死而忽之。 臣因换龙兴观掘得一碑,内说修养气术并药方二件。

且此气盛行之年,亦可凌空而至。以天下疾病之蕃变,而求不世出之明哲,此慎疾者之所共忧也。

右手属三阴,三阴用事,以阴在上而阳在下,当以立极之¤¥卦喻之。夫桂枝汤乃协和营卫之祖方也,复得黄芪能固卫外之气。

人参八钱柴胡六钱黄芩七钱半夏四钱甘草三钱大枣四枚生姜三钱古方柴胡用至半斤,黄芩三两,人参三两,甘草二两,生姜三两,半夏半升,大枣十二枚,是因寒伤太阳之气,不能从胸出入,逆于胸胁之间,留于少阳地界,少阳居半表半里之间,从表则热,从里则寒,故少阳主寒热往来。答曰:此元阴不足,心阳气有余也。

其中更有至妙者,黄柏之苦,合甘草之甘,苦甘能化阴。非时之凉,有意避暑及饮冷,为夏感,犹冬温,非中暑,瓜蒂散、大顺散,或藿香正气散。

Leave a Reply